Wykonamy wszelkie czynności związane z kadrami i płacami w Twojej firmie.

KADRY I PŁACE

Oprócz bieżących spraw związanych z zatrudnianiem pracowników niezależnie od rodzaju umowy, dokładnie oszacowujemy wysokość wynagrodzenia i należnych składek ZUS.

Uwzględniamy nadgodziny, pracę w godzinach nocnych czy świątecznych, delegacje i wiele innych, w zależności od profilu stanowiska.

Wysyłamy elektronicznie deklaracje ZUS oraz utrzymujemy bieżący kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Skontaktuj się z nami

Co przyniesie współpraca z nami ?

Na bieżąco:

 • prowadzimy ewidencję czasu pracy,

 • prowadzimy kartoteki urlopowe,

 • przygotowujemy i poprowadzimy akta osobowa pracowników,

 • zadbamy o prawidłowe i kompleksowe prowadzenie i przechowywanie dokumentów kadrowych.

Miesięcznie:

 • przygotujemy listy płac, rachunki, paski do wypłaty oraz 
  raporty dla wszystkich rodzajów umów,

 • wyliczymy wynagrodzenia za pracę w godzinach
  nadliczbowych oraz nocnych,

 • wyliczymy urlopy, ekwiwalenty i odprawy,

 • wyliczymy zaliczki na podatek dochodowy pracowników,

 • wyliczymy składki ZUS, sporządzimy deklaracje i wyślemy
  je w formie elektronicznej do ZUS,

 • przygotujemy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,

 • przygotujemy zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego,

 • przygotujemy zaświadczenia, oświadczenia i zawiadomienia,

 • wystawimy deklaracje PFRON.

Rocznie:

 • Przygotujemy informacje o uzyskanych przez pracowników
  dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT4, PITK4R, PIT-8B oraz PIT-11,

 • Rozliczymy i wyślemy PIT-11.

W razie potrzeby:

 • przygotujemy i dostarczymy do GUS sprawozdania dotyczące danych kadrowych,

 • przygotujemy niezbędną dokumentację potrzebną do zatrudnienia nowego pracownika,

 • wystawimy świadectwo pracy dla osób z którymi ustał stosunek pracy.

DLACZEGO warto prowadzić KADRY I PŁACE W NASZYM BIURZE RACHUNKOWYM?

business-model

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADR I PŁAC

Zakres świadczonych przez nas usług jest ukierunkowany na spełnianie wszystkich potrzeb pracodawców. Kompleksowość jest dla nas standardem.

PROFESJONALNA REALIZACJA USŁUG ORAZ DORADZTWO

Powierzając realizację spraw kadrowo-płacowych naszej firmie mają państwo pewność, że ten obszar działania firmy funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa.

schedule

TERMINOWOŚĆ I SZYBKOŚĆ REALIZACJI USŁUG

Skrócenie drogi komunikacyjnej pomiędzy naszym biurem I klientem jest naszym zobowiązaniem. Na każde mailowe zlecenie odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego.

Brutto to kwota wynagrodzenia, którą otrzymuje pracownik przed potrąceniem podatków i innych składek. Netto to kwota wynagrodzenia, którą pracownik otrzymuje „na rękę” po potrąceniu podatków i innych składek. Aby obliczyć swoje wynagrodzenie netto, należy od kwoty brutto odjąć składki ZUS, podatek dochodowy oraz inne potrącenia, takie jak składka na Fundusz Pracy.
Aby obliczyć wynagrodzenie netto, należy od wynagrodzenia brutto odjąć wszelkie wymagane składki i podatki, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i PPK. Składki i podatki są obliczane na podstawie aktualnych stawek, które są określone w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych. Kalkulator wynagrodzeń jest dostępny online, dzięki czemu można łatwo oszacować wysokość wynagrodzenia netto.

Dział kadr i płac jest odpowiedzialny za zarządzanie różnymi aspektami związanymi z pracownikami w organizacji. Oto kilka zadań, którymi zajmuje się dział kadry i płace:

 1. Płace i świadczenia: Dział kadry i płace jest odpowiedzialny za obliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględniając składki ubezpieczeniowe, podatki, dodatki, premie i inne składniki wynagrodzenia. Przygotowuje dokumenty płacowe, takie jak listy płac, i rozlicza się z instytucjami odpowiedzialnymi za pobór podatków i składek.

 2. Ewidencja czasu pracy: Dział kadry i płace monitoruje czas pracy pracowników, zbiera informacje dotyczące obecności, nieobecności, urlopów, zwolnień lekarskich itp. W oparciu o te informacje oblicza się wynagrodzenia.

 3. Polityki personalne i przepisy prawne: Dział kadry i płace jest odpowiedzialny za zapewnienie, że organizacja przestrzega przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia, płac i świadczeń pracowniczych. Opracowuje polityki personalne, które określają standardy postępowania w zakresie zatrudnienia, awansów, dyscypliny, szkoleń i innych kwestii dotyczących pracowników.

 4. Świadczenia socjalne i ubezpieczenia społeczne: Dział kadry i płace zarządza programami świadczeń socjalnych, takimi jak ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe, ubezpieczenia grupowe, dodatki socjalne, zasiłki rodzicielskie itp. Zapewnia, że pracownicy mają dostęp do odpowiednich świadczeń i pomaga w rozwiązywaniu problemów z nimi związanymi.

Te są tylko niektóre z głównych zadań, którymi zajmuje się dział kadry i płace. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od organizacji i kraju, w którym funkcjonuje.