Zakładając działalność, przedsiębiorca decyduje, czy chce prowadzić ją samodzielnie, czy w formie spółki. Może jednak zmienić tę decyzję i przekształcić firmę, co oznacza zmianę formy prawnej działalności. Sprawdź, kiedy przekształcenie jest możliwe i jakie są jego procedury.

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKĘ

Przekształcenie oznacza zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej w sposób płynny, bez konieczności jej likwidacji. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na ten krok z przyczyn finansowych, takich jak optymalizacja działalności.

 

Przekształcenie, choć skomplikowane, umożliwia przedsiębiorcom osiągnięcie wielu ważnych celów, takich jak:

 • obniżenie kosztów działalności,
 • zwiększenie kapitału, usprawnienie procesu decyzyjnego,
 • zmiana zakresu odpowiedzialności,
 • redukcja obciążeń podatkowych,
 • pozyskanie inwestora oraz
 • wprowadzenie spółki na giełdę (w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej).

Skontaktuj się z nami

Strategie Oszczędzania Podatków dla Właścicieli Małych Firm
Powszechne Błędy Księgowe do Unikania w Twoim Biznesie
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę
jednoosobowa działalność

Kiedy przedsiębiorca może zmienić formę prawną działalności

Nie każdą formę prawną można przekształcić w inną bez ograniczeń. Dozwolone są następujące przekształcenia:

– Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą, może przekształcić ją w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli jednoosobową spółkę akcyjną lub jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
– Spółka cywilna może zostać przekształcona w każdą spółkę handlową, przy czym przekształcenie w spółkę jawną odbywa się według uproszczonej procedury.
– Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna mogą być przekształcone w dowolną inną spółkę handlową.

Jeżeli masz dalsze pytania lub potrzebujesz pomocy przy procesie przekształcenia, napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

 • przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami
 • weryfikacji planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
 • przygotowania oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
 • powołania członków organów spółki przekształconej
 • zawarcia umowy spółki
 • rejestracji spółki przekształconej w KRS
 • wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Spółka z o.o. a ZUS

Dla wielu mniejszych przedsiębiorców przekształcenie w spółkę z o.o. jest korzystne z powodu braku konieczności opłacania składek na ZUS.

Aby skorzystać z tego, w spółce z o.o. musi być przynajmniej dwóch wspólników. Alternatywą dla JDG może być więc spółka z o.o., gdzie jako wspólnika wybiera się np. osobę z najbliższego otoczenia, która obejmuje kilka/kilkanaście procent udziałów.

Dzięki temu, osoba prowadząca wcześniej JDG może zaoszczędzić około 1,5 tys. zł miesięcznie na składkach ZUS.

Warto pamiętać, że w takim przypadku osoba ta nie jest ubezpieczona, co oznacza brak składki na emeryturę. Problem braku ubezpieczenia można rozwiązać, zawierając np. umowę zlecenia z własną spółką na niewielką kwotę, co pozwoli na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i dostęp do publicznej służby zdrowia.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład obejmują obowiązek zapłaty 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia zarządu ustalonego uchwałą wspólników, co wcześniej nie miało miejsca. Jest to ograniczenie korzyści, jeśli ktoś planował wypłacanie środków z tego typu wynagrodzenia. Można jednak w umowie spółki określić obowiązek pracy na rzecz wspólnika z wynagrodzeniem, które jest zwolnione z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej.

FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia kontynuowanie prowadzenia biznesu bez konieczności aneksowania dotychczasowych umów. Przekształcona spółka zachowuje te same prawa i obowiązki, które przysługiwały przedsiębiorcy przed przekształceniem.

Dodatkowo, przekształcona spółka nadal posiada zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które były przyznane przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi wyraźnie stanowi, że nie przechodzą one na spółkę. Ważne jest również powiadomienie kontrahentów i instytucji o przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Należy pamiętać, że przekształcona spółka z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Obowiązują dwie stawki CIT:

– standardowa stawka CIT wynosząca 19%,
– preferencyjna stawka CIT wynosząca 9%, dostępna dla podatników, których roczny przychód nie przekracza 2 mln euro.

CIT oblicza się na podstawie dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Dodatkowo, wspólnicy spółki wypłacający dywidendy muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19%. Oznacza to podwójne opodatkowanie dochodów spółki: najpierw podatkiem CIT, a następnie podatkiem PIT od wypłaconych dywidend.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowują swoje dochody podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z większą ilością obowiązków oraz wyższymi kosztami księgowości w porównaniu do uproszczonej księgowości stosowanej przez jednoosobowe działalności gospodarcze, rozliczane na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie korzystne, ponieważ:

– Zapewni większe bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu.
– Znacznie zwiększy możliwości dalszego rozwoju firmy.
– Uniknie konieczności ponownego uzyskiwania pozwoleń, koncesji lub zawierania cesji umów.
– Przy odpowiedniej organizacji procesu przekształcenia nie będzie wiązało się z wysokimi kosztami ani wzrostem zobowiązań podatkowych.